Lidija

Osnovne informacije

  • Pol
    Ženski
  • Iskustvo
    5 godina
  • Jezici
    Engleski

Obrazovanje

2016.
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, (УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС, ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА),
2010.
- СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР (ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ, БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА, СМЕР МЕНАЏМЕНТ,
ХIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
2020.
- СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕРА

Radno iskustvo

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

“ЈУ МЕДИА МОНТ” ПОДГОРИЦА

САРАДНИК У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (пријем, прегледање и сигнирање поште, вођење евиденционих књига, отпремање поште, архивирање предмета и њихово чување, штампање деловодника);

МИНИСТАРСТВО ЗА РАЗВОЈ, НАУКУ и ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЈУГОСЛОВЕНСКО АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО

ВИШИ САРАДНИК, ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР (пријем странака, организовање састанака, обрада путних налога, достављање у рад аката, односно предмета, решавање жалби, приговора и оспоравања, вођење писане коресподенције);

МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ, СРБИЈЕ и ЦРНЕ ГОРЕ

ВИШИ САРАДНИК-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР (унос и обрада података на рачунару и вођење прописаних регистара и упитника, излучивање целокупне архивске грађе, вођење регистрације и евиденције из радних односа, вођење евиденције о запосленима, вођење присутности на раду, поентажа и припрема списка за исплату накнада за одлазак и долазак на посао);

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ (административно-технички послови за потребе Сектора за послове акредитације и кабинета директора, помоћ у вођењу предмета акредитације, израда Уговора о делу, ажурирање документације о оцењивачима и техничким експертима, ажурирање података на мрежи АТС-а, израда Решења о ангажовању тима за оцењивање, израда Фактура у Одељењу за послове финансија,као и други послови по налогу Помоћника Директора Акредитационог тела Србије);

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ (МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА- АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ)

пријем странака, организовање састанака, обрада путних налога, уређивање и постављање вести на сајту АТС-а, организација скупова, семинара и седница, решавање жалби, приговора и оспоравања, вођење писане коресподенције, вођење евиденције о запосленима, вођење присутности на раду, поентажа и припрема списка за исплату накнада, израда Уговора, израда Фактура у Одељењу за послове финансија,као и други послови по налогу Помоћника Директора Акредитационог тела Србије

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ: АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

2011-2017 – организација и декорација венчања 2011-2018 – анимација деце, деечији рођендани, чување деце и брига о деци (као и о деци ометеном у развоју) 2015-2018 – маркетинг и вођење страница на Facebook-u I Instagramu 2013-2018 - рад у Photoshopu, припрема и израда визит карти, флајера, поклон ваучера. 2010-2018 – професионални шминкер

Dodatna znanja i veštine

- ДИПЛОМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПОСЛОВНОГ СЕКРЕТАРА, - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НИВОИ: ПОСЛОВНИ, ВИШИ 1 И ВИШИ 2), - РАД НА РАЧУНАРУ (УВЕРЕЊЕ О САВЛАДАНОМ КУРСУ 427 WINDOWS 98 и EXCEL), ПОЗНАВАЊЕ МS OFFICE (WORD, POWER POINT, INTERNET); - ПОЛОЖЕН ДРЖАВНИ ИСПИТ, - ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА Б КАТЕГОРИЈЕ.